دلار حسینی

درخواست حذف این مطلب
اگر در جامعه ای مرفهین با دلار جهانگیری، مفت چنگشان به تایلند بروند
و در مقابل انی قشر متوسط رو با پایین را به دلار حسینی حواله دادند و دعوت د تا از دار و ندارشان بزنند و در اربعین شرکت کنند
که حسین(ع) بیشترش را برمی گرداند
این سخن، سخن نیست.